AWS Braket Region Selection

AWS Braket Region Selection